תקנון האתר

תקנון האתר
כללי
אתר האינטרנט il.co.babylis.www הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת ארידן אחזקות בע"מ, ח.פ. 572701315 מפעילת מלונית היולדות "בייבי ליס" )"המלון"(הזמנת לינה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו 1110000-02 .ניתןגם לפנות בבקשה לביצוע הזמנה באמצעות דוא"ל il.co.babylis@reception או באמצעות אתר זה ונציג המלון יצור קשר עם המזמין לביצוע ההזמנה.כל המזמין בקשה ללינה במלון,דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים
לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה,
במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או כנגד מי מטעמם לרבות בעניינים
הקשורים לביצוע הבקשה להזמנה ומסירת הפרטים הנדרשים לכך – הן באתר, הן בדוא"ל
והן לנציג המלון – ולרבות בעניינים הקשורים למימוש ההזמנה.
כל המזמין בקשה לביצוע הזמנה ללינה במלון בייבי ליס דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו
האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.
הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות
הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר הם לצורך חיוב דמי רישום או מקדמה בהתאם
לסוג ההזמנה ויעשו רק לאחר שיחה עם נציג מחלקת ההזמנות של המלון.
בעת סיום הליך הזמנת הפרטים למערכת, יקבל המזמין הרוכש הודעת דואר אלקטרוני
אוטומטית המאשרת את ביצוע הזנת הפרטים למערכת )ולא אישור הזמנה(
אישור הזמנה )בטוחה או ע"ב מקום פנוי – לפי הנסיבות( יועבר במייל ע"י מחלקת ההזמנות
של המלון רק לאחר שיחה עם הלקוח וקבלת הפרטים הנדרשים.
על המזמין להדפיס תוכן מייל זה, להביאו עימו למלון ולהציגה בקבלה.
תנאים והגבלות
7 .המחירים המפורטים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ ומיועדים לאזרחים
ישראלים בלבד.
3 .כאמור, ביצוע תהליך רישום )בקשה להזמנה( זה אינו מהווה אישור להזמנה במלון בייבי
ליס.
2 .תשלום דמי רישום בסך 350 ש"ח וביצוע רישום למלון, מינימום 70 יום לפני מועד הלידה
המשוער, יבטיחו חדר במלון במהלך תקופת האשפוז )תקופת האשפוז: 84-73 שעות בלידה
רגילה, ו 13-38 שעות בלידה קיסרית(.
דמי הרישום לא יקוזזו מחשבונך במעמד עזיבת המלון. דמי הרישום יוחזרו במקרה
והעברתך למלון לא תתאפשר מסיבה רפואית )של היולדת בלבד)
8 .המלון שומר לעצמו הזכות להפסיק לקבל הזמנות בטוחות בהתאם לתפוסת חדרי המלון
וללא הודעה מראש .
5 .הזמנה לתאריך לידה משוער הנמוך מ 70 יום, תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד
ומותנית בתשלום מקדמה בסך 200 ש"ח אשר תקוזז מחשבונך במעמד עזיבת המלון .
המקדמה תוחזר במלואה במקרה של ביטול עקב סיבה רפואית של היולדת ו/או במקרה של
היעדר זמינות חדר במהלך תקופת האשפוז .
7 .לתשומת ליבך, לא ניתן להבטיח את סוג החדר שבהזמנה מכיוון שמועד הגעתכם למלון
הינו משוער .
1 .כרטיס האשראי יחויב בהתאם לתנאי ההזמנה ולאחר שיחה עם נציג מחלקת הזמנות.
4 .ההזמנה הנה עבור מינימום 3 לילות. הארכת השהייה מעבר לשני לילות הנה על בסיס
מקום פנוי בלבד.
9.עליך להודיע למלון על הגעתך לחדר לידה ופעם נוספת לאחר הלידה על מנת לעדכן סוג
ושעת לידה.
המעבר למלון כרוך בקבלת אישורים רפואיים עד השעה 00:77 של יום המעבר.
70 שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 00:78 ועד השעה 00:73 ביום
העזיבה. הגעה ו/או עזיבה שלא בהתאם לשעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת
המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
77 .תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד – מי שגילו בין שנתיים לשנים עשר.
73 .הזמנת אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 74 בלבד. אירוח ילדים ונוער
מתחת לגיל 74 ,תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 37 בלבד.
72 .התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון
78 .ט.ל.ח.
מדיניות ביטול הזמנה-
ביטול "הזמנה בטוחה" - דמי הרישום יוחזרו במלואם רק במידה וסיבת הביטול הינה בעיה
רפואית של היולדת ובכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים. דמי רישום חלקיים יוחזרו )750
₪( במידה והביטול ייעשה מכל סיבה שהיא ובתנאי שהביטול יתקבל במלון 78 יום ממועד
ההזמנה ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 78 יום )שאינם ימי מנוחה( לפני תחילת המועד
המשוער.
ביטול "הזמנה על בסיס מקום פנוי"- תשלום המקדמה בסך 200 ₪ יוחזר במקרה בו היולדת
מבקשת לבטל את הזמנתה או מכל סיבה אחרת לאי הגעתה למלון.